Zasady prawidłowego sporządzania pozwu

Aby pozew mógł odnieść oczekiwany skutek, tworząc go należy przestrzegać szeregu określonych reguł. W pierwszej kolejności autor pozwu (powód) musi dokładnie wiedzieć czego chce, tj. czego oczekuje od sądu (a wbrew pozorom nie zawsze jest to oczywiste). Częstokroć powód kieruje się emocjami, które eksponuje w swoim piśmie używając przeróżnych homeryckich porównań. Jest to zbędny zabieg i należy tego unikać. Z chłodnym wyrachowaniem strona powodowa winna wybrać rodzaj powództwa, na którym oprze całą konstrukcję pozwu i co za tym idzie, w całego procesu. Samo powództwo charakteryzować się musi oświadczeniem woli i wiedzy podmiotu (powoda), który domaga się udzielenia ochrony prawnej. Co do zasady i najogólniej rzecz ujmując pozew składa się z dwóch elementów:

1)   żądanie, czyli pewne twierdzenie powoda i wniosek o udzielenie ochrony prawnej,

2) uzasadnienie, które stanowi podstawa faktyczna. Można również wskazywać podstawęprawną żądania.


Rodzaje powództw

System prawny przewiduje trzy rodzaje powództw:

a)   powództwo o świadczenie,

b)   powództwo o ustalenie istnienia (lub nieistnienia) prawa lub stosunku prawnego,

c)   powództwo o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego.

 

W ramach powództwa o świadczenie możemy żądać zasądzenia od pozwanego określonego świadczenia, którego treścią może być: danie (np. pozew o zapłatę), czynienie (np. pozew o opróżnienie i wydanie lokalu), nieczynienie (np. pozew o zakaz przechodu i przejazdu przez naszą nieruchomość, gdy nie jest ona obciążona służebnością drogi koniecznej), zaprzeczenie (np. pozew o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych powoda np. poprzez zaniechanie bezprawnego rozpowszechniania w sieci internetowej nieprawdziwych informacji o przedsiębiorstwie lub osobie fizycznej) i znoszenie (np. pozew o ustanowienie drogi koniecznej). W ramach powództwa o roszczenie można dochodzić roszczeń wymagalnych lub takich, które staną się wymagalne w trakcie procesu (dotyczy to w szczególności świadczeń okresowych takich jak renty).

Najczęstszym powództwem o świadczenie jest pozew o zapłatę. Na jego podstawie wierzyciel kreując pozew wciela się w rolę powoda a dłużnik, który dobrowolnie nie spełnił świadczenia (nie dokonał zapłaty) po skutecznym wniesieniu pozwu staje się pozwanym. Po uprawomocnieniu się orzeczenia i nadaniu mu klauzuli wymagalności - wierzyciel (powód) będzie mógł przeprowadzić przymusową windykację dłużnika (pozwanego) poprzez egzekucję komorniczą roszczenia z jego majątku i w ten sposób może uzyskać swoje należności pieniężne. Jest to zgodny z prawem sposób tzw odzyskiwania długów, zaś Kancelaria radcy prawnego Marka Bazylkiewicza we Wrocławiu - świadczy pełen zakres usług w tym zakresie.

 

Powództwo o ustalenie prawa lub stosunku prawnego ma na celu ustalenie w drodze orzeczenia sądu, że określone prawo lub stosunek prawny istnieje albo też nie istnieje (np. że mamy do czynienia z umową o pracę a nie z umową zlecenia lub że to nam przysługuje prawo własności a nie komuś innemu).


W powództwie o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego powód domaga się zmiany istniejącego stanu prawnego poprzez powstanie nowego, zniesienia bądź zmiany dotychczasowego prawa lub stosunku prawnego w drodze wyroku sądowego (jako przykład można przytoczyć powództwo o rozwód, powództwo o zaprzeczenie ojcostwa lub powództwo o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i ustanowienie rozdzielności majątkowej).


Nie może ujść uwadze, że dla pozwów przewidziana jest forma pisemna, przy czym należy spełnić określone warunki formalne. Pozew jest wszak pismem procesowym a każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu tj. wskazanie wartości przedmiotu sporu poprzez określenie kwoty. Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego. Od tego bowiem elementu zależeć będzie właściwość rzeczowa sądu – jeśli owa wartość nie przekracza 75 000 zł wówczas właściwym w I instancji będzie sąd rejonowy, natomiast jeśli spór dotyczy wartości przekraczającą przywołaną kwotę, wówczas właściwym w I instancji będzie sąd okręgowy.

Ponadto pozew powinien określać:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. 

Podkreślić trzeba, że jeśli nie zostaniemy zwolnieni z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych (sąd zwalnia tylko w oparciu o uzasadniony wniosek strony zaopatrzony w stosowne oświadczenie o stanie materialnym i dochodach) pozew należy opłacić. Szczegółowe zasady ponoszenia opłat oraz ich wysokość reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Uiszczenie opłaty sądowej od pozwu jest niezmiernie ważne, ponieważ sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata (nie żąda się opłaty od pisma, jeżeli już z jego treści wynika, że podlega ono odrzuceniu).

Prócz powyższego, do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Spełnienie omawianych warunków formalnych jest wręcz nieodzowne – bez nich pozew nie otrzyma prawidłowego biegu. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący (sąd) wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. Zatem uchybienie formalnym wymaganiom z pewnością spowoduje wydłużenie czasu trwania procesu, zaś jeśli nie uzupełnimy braków formalnych w terminie - przewodniczący (sąd) zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu i dotychczasowe wysiłki spełzną na niczym (zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi). Ale jeśli pozew zostanie należycie poprawiony lub uzupełniony w terminie, to wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

 

Zatem pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego (o czym była mowa powyżej), a nadto zawierać również:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Pozew może zawierać również wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

2) dokonanie oględzin;

3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;

4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.


Jeśli autor powództwa dopełni wszelkich warunków dotyczących należytego sporządzenia pozwu – wówczas sprawa nie zostanie przedłużona o czas poświęcony na usunięcie braków formalnych. W takim wypadku sąd doręczy pozwanemu pozew w konsekwencji czego powstanie zawisłość sporu - z tą chwilą strony nie mogą wytoczyć sobie powództwa o ten sam przedmiot lub to samo świadczenie.

 

Jeśli prawidłowe opracowanie pozwu wydaje się nazbyt skomplikowane lub czasochłonne – Kancelaria radcy prawnego Marka Bazylkiewicza z Wrocławia dokładając najwyższej staranności może zająć się sprawą – szybko i sprawnie. Zapraszamy do kontaktu.


o zap1png