Prawo karne - Wrocław

Kancelaria radcy prawnego świadczy we Wrocławiu oraz na terenie województwa dolnośląskiego szeroki wachlarz usług prawnych, które także obejmują postępowanie karne. Prawo karne reguluje kwestie odpowiedzialności za czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. W ramach świadczonych usług radca prawny Marek Bazylkiewicz  reprezentuje Klientów w sprawach dotyczących prawa karnego, gdzie Klienci zgłaszający się po porady prawne otrzymają rzetelne wsparcie zarówno w linii obrony lub oskarżenia. Każda sprawa z zakresu prawa karnego traktowana jest indywidualnie, a wybierany sposób jej prowadzenia ma zapewnić możliwie najkorzystniejszy wynik i ochronę interesów Klienta Kancelarii (kontakt).  


Kancelaria w trakcie całego postępowania karnego
wobec Klientów potrzebujących obrony w postepowaniu karnym, z pełną determinacją dąży do kształtowania postępowania karnego, tak aby:

 • organy prowadzące postępowanie karne nie naruszały prawa do obrony oskarżonego, w tym prawa do korzystania z pomocy obrońcy,
 • organy prowadzące postępowanie karne badały oraz uwzględniały okoliczności przemawiające również na korzyść oskarżonego, albowiem jest to ich ustawowym obowiązkiem,
 • oskarżony mógł składać wyjaśnienia oraz wnioski dowodowe,
 • ewentualnie, by oskarżony mógł odmówić składania wyjaśnień jeśli uzna to za stosowne,
 • niedające się usunąć wątpliwości rozstrzygane były na korzyść oskarżonego,
 • oskarżonego uważano za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.


Natomiast odnośnie Klientów oczekujących ścigania sprawców, Kancelaria z należytą starannością działa, aby:

 • sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności,
 • przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego,
 • zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności,
 • rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie,
 • podstawę wszelkich rozstrzygnięć stanowiły prawdziwe ustalenia faktyczne. 


IMG_20180719_105726jpg