RODO

Dane osobowe Usługobiorców/Użytkowników (tj. podmiotów korzystających z treści zamieszczonych na portalach internetowych Usługodawcy i/lub zawierających umowę z Usługodawcą, w tym korzystających z pomocy prawnej świadczonej przez Usługodawcę) będą przetwarzane przez Usługodawcę (tj. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Bazylkiewicz, NIP: 9880154503), jako Administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Usługodawcę.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie:

 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późń. zm.);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.);
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem” (RODO);
 • Sprostowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Skonsolidowanego tekstu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 45/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016);
 • Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 1982 Nr 19 poz. 145 z późn. zm.);

 

Usługodawca informuje, że:

1) Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Bazylkiewicz,
siedziba: Iwno 49, 56-160 poczta Wińsko,

NIP: 9880154503, REGON: 021931883

telefon: 507 443 446

e-mail: biuro@bazylkiewicz-kancelaria.pl

(zwany dalej jako „Administrator” lub „Usługodawca”).

 

2) Kontakt z Administratorem

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Marek Bazylkiewicz, zwanego dalej „IOD”. Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: biuro@bazylkiewicz-kancelaria.pl bądź telefonicznie: 507 443 446 bądź listownie pod adresem: Iwno 49, 56-160 poczta Wińsko.

 

3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

Art. 17, art. 18 oraz następne ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - w celu realizacji umów (w tym świadczenia pomocy prawnej) lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą. Usługodawca może przetwarzać dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Przetwarzanie danych użytkownika w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera i/lub oferty odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (RODO). Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, firmę, adres poczty elektronicznej.

Przetwarzanie danych w przypadku wypełnienia formularza rejestracyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit d) Rozporządzenia (RODO), a zatem w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy świadczenia usługi przez Usługodawcę, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” lub za pośrednictwem skorzystania z „Formularza kontaktowego”. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią zawartej przez użytkownika umowy.

Dane osobowe mogą być przetwarzane także celem spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (RODO);

Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (RODO), a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług pomocy prawnej na warunkach indywidualnie ustalonych przez Strony. Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy,
 • zawarcia i realizacji umowy o inne świadczenia indywidualnie określone przez Strony, w tym świadczenie usług zarządzania transportem drogowym rzeczy,
 • umożliwienia kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem danych kontaktowych (w tym formularzy kontaktowych, a także poprzez, telefon, e-mail, adres do korespondencji tradycyjnej oraz poprzez osobiste spotkania).
  Administrator informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo - rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane. Jeśli Usługodawca nie wyraża na to zgody - wówczas powinien nawiązać kontakt z Usługobiorcą w innej formie (osobiście, listownie, w formie e-mail itp.).
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • analitycznym i statystycznym.

 

4) Kategoria danych osobowych:

W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

1) nazwisko i imiona Usługobiorcy;

2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) adres zameldowania na pobyt stały;

4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy;

6) adresy elektroniczne Usługobiorcy;

7) numery telefonu Usługobiorcy;

8) Numer Identyfikacji Podatkowej;

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 ro świadczeniu usług drogą elektroniczną - Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Usługobiorcy i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 przywołanej ustawy, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 ro świadczeniu usług drogą elektroniczną - Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w powyżej;

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (adres IP).

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

4) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Wskazane dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies, z których korzysta Usługobiorca odwiedzając niniejszą stronę internetową.

Dla celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 ro świadczeniu usług drogą elektroniczną - dopuszcza się jedynie zestawianie danych wymienionych w art. 18 ust. 4 i 5 (wskazane powyżej) dotyczących korzystania przez Usługobiorcę z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną, pod warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń identyfikujących Usługobiorcę lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyraził uprzednio zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń. Usługodawca nie może zestawiać danych osobowych Usługobiorcy z przybranym przez niego pseudonimem.

 

5) Źródło pochodzenia danych

Usługodawca gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Usługobiorcy jako osoby, od której pochodzą. W niektórych przypadkach dane mogą być pozyskane pośrednio np. z ksiąg wieczystych nieruchomości, rejestrów CEiDG (w przypadku przedsiębiorców), KRS (w przypadku osób prawnych).

 

6) Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”). Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Ponadto Usługodawca może przekazać dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla realizacji żądania Usługobiorcy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi (np. firmy IT, firmy realizujące usługi informatyczne i telekomunikacyjne jak np. hosting poczty elektronicznej, domena, serwery, także operator telefonii, firmy pocztowe, kurierskie, również obsługa księgowa, obsługa konta bankowego, współpracujący aplikanci radcowscy – na zasadzie upoważnienia, współpracujący adwokaci i/lub radcowie prawni – na zasadzie substytucji). Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego – chyba, że wolą (i co za tym idzie zgodą na przetwarzanie w taki sposób danych osobowych) Usługobiorcy będzie wszczęcie postępowania międzynarodowego lub przed organem międzynarodowym, co może wiązać się z przekazaniem tychże danych do państw trzecich (w tym z listy umowy UE-USA Privacy Shield).

Ponadto dane osobowe w postaci adresu IP nie będą przekazywane innym podmiotom, przy czym wyjątek stanowi przedsiębiorstwo Google, celem realizacji usługi statystycznej Google Analytics Solutions. Przedsiębiorstwo Google bowiem dostosowało swoje regulacje do wymagań RODO.

W myśl § 28 wyżej przywołanego Rozporządzenia - Administrator – w drodze umowy zawartej na piśmie może powierzyć przetwarzanie danych w jego imieniu Innemu Podmiotowi Przetwarzającemu, który zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przedmiotowego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą (tj. Usługobiorcy). W takim przypadku przetwarzanie danych odbywać się będzie również w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”) – patrz ust. 5 pkt 3.

 

7) Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa,

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, czas realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania,

c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania.

d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Usługobiorcę zgoda, wówczas przetwarzanie danych osobowych odbywa się do czasu jej wycofania. Udzielona przez Usługobiorcę zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

 

8) Prawa osób, których dane dotyczą

Usługobiorca posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa:

prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdym czasie.

Administrator informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo - rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane. Jeśli Usługodawca nie wyraża na to zgody - wówczas powinien nawiązać kontakt z Usługobiorcą w innej formie (osobiście, listownie, w formie e-mail itp.).

Nadmienić również trzeba, iż Google wprowadziło narzędzie zapobiegające wykorzystywaniu danych w Google Analytics w postaci dodatku do przeglądarki internetowej, tj. blokujący kod JavaScript Google Analytics. Celem wyłączenia przesyłania informacji, należy pobrać i zainstalować tenże dodatek w swojej przeglądarce. Dodatek rezygnacji z Google Analytics jest kompatybilny z przeglądarkami Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox i Opera.

Więcej szczegółów o rezygnacji i prawidłowym instalowaniu dodatku znajduje się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

9) Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, albowiem podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy. W przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, Usługobiorcy przysługuje prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane gromadzone na podstawie zgody, co do zasady przechowywane są przez okres wskazany w ramach informacji towarzyszącej takiej zgodzie lub do czasu wycofania zgody.

 

10) Informacja o profilowaniu

Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

11) Prawo do kontaktu z organem nadzorczym

Usługobiorcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa).

 

12) Ochrona danych osobowych

Poufne informacje dotyczące Usługobiorców, w tym dane osobowe Usługobiorców są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Niemniej Usługodawca może nieodpłatnie udostępnić dane, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

13) Obowiązki informacyjne

Usługodawca, który przetwarza dane osobowe Usługobiorcy, jest obowiązany zapewnić Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:

1) możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2) udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;

3) podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 ro świadczeniu usług drogą elektroniczną (patrz pkt 6);

W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić Usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o których mowa na wstępie niniejszego punktu.

Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Usługodawca jako radca prawny informuje również, iż w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych - jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

Zgodnie z ust. 4 w/w przywołanego przepisu - obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę (ust. 5).

Niemniej w myśl ust. 6 - obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:

1) udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

2) przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.)

– w zakresie określonym tymi przepisami.