WINDYKACJA - ODZYWSKIWANIE DŁUGÓW

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w przedmiocie odzyskiwania należności z tytułu:
  • nieuregulowanych faktur
  • niespłaconej pożyczki
  • niewywiązania się z umowy lub nienależytego wykonania danego zobowiązania;
  • zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia
  • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym
  • wszczęcia postępowania egzekucyjnego przed komornikiem
W określonych przypadkach istnieje możliwość dochodzenia roszczeń bez konieczności stawiennictwa w sądzie - na kanwie postepowania nakazowego, upominawczego, elektronicznego postępowania upominawczego (EPU), postępowania dotyczącego europejskich nakazów zapłaty.