SPRAWY KARNE

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie: :

 • reprezentacji Klienta przed organami ścigania (Policja, Prokuratura, CBŚ, CBA itp.);
 • obrony Klienta przed Sądem w postępowaniu karnym;
 • sporządzaniu wszelkich pism procesowych - odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji;
 • reprezentacji Klienta w postępowaniu wykonawczym - m.in. w przedmiocie przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary (środka karnego), wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, wniosku o rozłożenie grzywny na raty, odroczenie płatności, wniosku o odroczenie wykonania kary itp.


Natomiast odnośnie Klientów oczekujących ścigania sprawców, Kancelaria z należytą starannością działa, aby:

 • sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności,
 • przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego,
 • zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności,
 • rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie,
 • podstawę wszelkich rozstrzygnięć stanowiły prawdziwe ustalenia faktyczne;
 • uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie dla ofiary przestępstwa  z tytułu popełnionego czynu zabronionego;

  Więcej informacji