Zostałeś zatrzymany przez Policję? Masz prawo do kontaktu z prawnikiem - zanim cokolwiek powiesz/podpiszesz!

W przypadku zatrzymania przez Policję (lub inny organ ścigania) pamiętać należy, że zawsze mamy prawo do kontaktu z prawnikiem. Niejednokrotnie natomiast bywało, że osobę zatrzymaną nie zawsze o tym jasno informowano.

Gwoli wyjaśnienia - za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, wniosek o dobrowolne poddanie się karze lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Zatrzymany nabywa prawo do obrony już z chwilą podjęcia pierwszych czynności przez organy procesowe, a nie dopiero z momentem przedstawienia zarzutów (zob. wyrok SN z 9 lutego 2004 r., sygn. akt V KK 194/03).

Jeżeli kodeks niniejszy używa w znaczeniu ogólnym określenia „oskarżony”, odpowiednie przepisy mają zastosowanie także do podejrzanego.

 

Zgodnie z elementarną zasadą Kodeksu postępowania karnego - oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć (art. 6 k.p.k.).

Zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

 

Przede wszystkim Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.

Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego (art. 244 § 2 k.p.k.).

Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nimi rozmowę; w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny (art. 245 § 1 k.p.k.).

 

Jeśli zostałeś zatrzymany – zadzwoń: 507443446 (kontakt)

 

Warto nadmienić, że pomoc radcy prawnego jest gwarantem przestrzegania procedury karnej w trakcie przesłuchania oraz dalszego postępowania. Osoba zatrzymana, która działa samodzielnie (częstokroć pod wpływem stresu oraz emocji) może nieopatrznie obciążyć bezpośrednio samego siebie (a nie jest do tego zobowiązana), co przyniesie negatywne konsekwencje. Natomiast rolą radcy prawnego jest obrona i należyta reprezentacja interesów zatrzymanego/podejrzanego/oskarżonego.

Od strony praktycznej mało kto zna przecież numer telefonu do prawnika. Policja nie ma obowiązku poszukiwania takich danych. W tej sytuacji odpowiedź zawiera art. 83 k.p.k., który stanowi, że do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. Zatem warto poinformować kogoś bliskiego lub osobę, której numer telefonu pamiętamy, by takowa osoba ustanowiła dla nas obrońcę. Zgodnie z przywołanym przepisem – tak ustanowiony obrońca będzie mógł w pełni skutecznie działać w imieniu i na rzecz zatrzymanego/podejrzanego/oskarżonego.

Wszelka odmowa Policji co do nawiązania kontaktu z prawnikiem stanowi naruszenie procedury karnej. Nadmienić wypada, że każdej osobie zatrzymanej przysługuje prawo do wniesienia zażalenia, w którym może żądać uznania przez sąd zatrzymania za nielegalne, niezasadne bądź nieprawidłowe (art. 246 k.p.k.).

 

Kancelaria radcy prawnego Marek Bazylkiewicz – świadczy pomoc prawną w zakresie obrony w postępowaniu karnym, na każdym jego etapie (kontakt).

                                    foto tel blogjpg