Zmiany dotyczące umów zlecenia, jednoosobowych przedsiębiorców oraz wynagrodzenia za pracę od 1.01.2017 r.

1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa „o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz minimalnej stawce godzinowej dla niektórych umów cywilnoprawnych”. 

Projektowana ustawa wprowadza szereg dość istotnych zmian, na które przedsiębiorcy winni zwrócić uwagę gdyż niezachowanie wskazanych tam wymagań może poskutkować grzywną od 1 tys zł do 30 tys zł.

Regulacją objęte zostaną umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego), wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności. Ustawa przede wszystkim znajdzie zastosowanie do umów zawartych od dnia wejścia w życie ustawy, a także do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r. i trwających po tym dniu.

Zmiany będą bardziej chronić zleceniobiorców oraz przedsiębiorców, którzy działają jednoosobowo, tj. nie zatrudniają pracowników bądź zleceniobiorców.

Zwrócić uwagę należy, iż między innymi wejdzie w życie obowiązek ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy bądź jednoosobowego przedsiębiorcy świadczącego usługi. Ponadto ustawa wprowadza do tychże osób minimalne wynagrodzenie za godzinę poniżej którego nie można zejść – będzie to bowiem 13 zł brutto.

Projekt ustawy przewiduje uchylenie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uchylenie tego przepisu zniesie zróżnicowanie wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy. Po wejściu w życie zmiany wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą mieli prawo do minimalnego wynagrodzenia w jednakowej wysokości.

Zauważyć także należy, że przy porównywaniu wynagrodzenia pracownika z wysokością minimalnego wynagrodzenia obecnie uwzględnia się wynagrodzenie zasadnicze, jak i inne składniki wynagrodzenia (premie oraz nagrody …). Nowa regulacja przewiduje, że dodatek za pracę w porze nocnej nie będzie składnikiem minimalnego wynagrodzenia za pracę w związku z czym – pracownik otrzyma stawkę minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2017 r. będzie to 2000 zł brutto) plus dodatek za pracę w porze nocnej (20% za każdą godzinę).

Wchodzące niebawem w życie powyższe kwestie, powinny być ustalone w umowach zawieranych ze zleceniobiorcami bądź jednoosobowymi przedsiębiorcami – w związku z czym, by chronić Państwa interesy oferujemy sporządzenie stosownych aneksów do umów wraz z ewidencją czasu pracy, co pozwoli uniknąć wysokich grzywien, bowiem Państwowa Inspekcja Pracy zyska możliwość kontrolowania przywołanych umów zlecenia.

Nadto oferujemy sporządzenie aneksu także pod kątem, by maksymalnie ograniczyć ewentualny zarzut ze strony zleceniobiorców, iż mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. W przypadku ewentualnego pozwu o ustalenie stosunku pracy – zwiększamy możliwości obrony. Zważyć należy, że ewentualny proces w zakresie ustalenia stosunku pracy przy jego niepomyślnym dla zleceniodawcy rozstrzygnięciu, mógłby okazać się daleko idący w negatywnych skutkach (odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, odprawy, ekwiwalenty za urlop, zaległe składki do ZUS wraz z odsetkami itp.). Może to spowodować utratę płynności finansowej nawet dużych przedsiębiorstw.

Reasumując, proponujemy opracowanie stosownego aneksu wprowadzającego zmiany wchodzące w życie od 1.1.2017 r. oraz tym samym umacniającego stosunek zlecenia, co pozwoli zmniejszyć ryzyko ewentualnego powództwa o ustalenie stosunku pracy (a w przypadku wszczęcia takowego – zwiększymy możliwość skutecznej obrony zleceniodawców).