Rozwiązanie umowy z powodu Koronawirusa

Umowę dotyczącą np. imprezy turystycznej, polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów, dotyczącą usług noclegowych oraz miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, itp. – można obecnie rozwiązać z powodu siły wyższej, którą jest bez wątpienia stan pandemii wirusa SARS-CoV-2 – co bezpośrednio stwierdza Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

W myśl § 1 wyżej przywołanego Rozporządzenia - w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wskazany determinant stanowi bezpośrednią przesłankę do rozwiązania przedmiotowych umów, albowiem trwanie przedmiotowego stosunku prawnego wiąże się z nadmiernymi trudnościami z powodu w/w okoliczności, których strony nie przewidziały podczas zawierania umowy. Ponadto - bezpośrednio prowadziłoby to do rażącej straty jednej ze stron.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 28 września 1971 r., sygn. akt: II CR 388/71 - zauważył, że siła wyższa stanowi generalną przyczynę wyłączającą odpowiedzialność opartą nie tylko na zasadzie ryzyka, ale również odpowiedzialność opierającą się na zasadzie winy.\


Również należy nadmienić, iż przypadku odmiennego stanowiska naszego kontrahenta – sprawa może być skierowana na drogę sądową celem rozwiązania stosunku prawnego przez sąd.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny na kanwie art. 3571 przewiduje bowiem regułę rebus sic stantibus, zgodnie z którą – jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Pozew może zawierać także stosowny wniosek w przedmiocie zabezpieczenia powództwa.

Tym niemniej muszą co do zasady ziścić się następujące przesłanki:

1) nadzwyczajna zmiana okoliczności;

 2) nieprzewidzenie tychże zmian przez strony umowy;

3) zaistnienie sytuacji, w której dalsze trwanie stosunku prawnego prowadziłoby do nadmiernego utrudnienia spełnienia świadczenia lub groźby rażącej straty dla jednej ze stron (lub obydwu);

4) ponadto musi zajść związek przyczynowy.

W myśl tezy wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 czerwca 2017 roku (sygn. akt: V ACa 480/16) - o nadzwyczajnej zmianie stosunków wskazanych przepisem art. 3571 k.c. można mówić nie tylko w odniesieniu do okoliczności dramatycznie spektakularnych, z założenia gwałtownych i jednorazowych. Nadzwyczajna zmiana stosunków może wystąpić w warunkach stabilnego rozwoju gospodarczego i może ją tworzyć ciąg niemożliwych do przewidzenia w dacie zawierania umowy zdarzeń w postaci przemian społecznych, gospodarczych i politycznych, które poprzez oddziaływanie na treść stosunku prawnego łączącego strony, niweczy ich pierwotne kalkulacje.

 

Kancelaria radcy prawnego Marka Bazylkiewicza świadczy bezpośrednią pomoc w przedmiocie rozwiązywania umów z powodu siły wyższej, jaką obecnie stanowi stan zagrożenia epidemicznego (kontakt).

 wirusjpg