Przewoźnik na lotnisku zgubił lub zniszczył Twój bagaż? Sprawdź jakie przysługują Ci uprawnienia

Odpowiedzialność przewoźnika

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, utraty lub uszkodzenia przyjętego bagażu jedynie pod warunkiem, że wydarzenie, które spowodowało zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu nastąpiło na pokładzie statku powietrznego lub podczas jakiegokolwiek okresu, w którym przyjęty bagaż był pod opieką przewoźnika. Jednakże, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, w takim zakresie w jakim szkoda wynikła w wyniku wrodzonego defektu, jakości lub wady bagażu. W przypadku bagażu podręcznego, w tym rzeczy osobistych, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeśli szkoda wynikła z jego błędu lub błędu jego pracowników lub agentów.

Przewoźnik ponosi także odpowiedzialność za szkodę wynikłą z opóźnienia w przewozie lotniczym osób, bagażu lub ładunku. Jednakże, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z opóźnienia, jeśli udowodni, że on sam oraz jego pracownicy i agenci podjęli wszystkie rozsądnie konieczne środki, aby uniknąć szkody, lub że niemożliwe było podjęcie przez nich takich środków.

Jeśli przewoźnik udowodni, że szkoda została spowodowana przez lub że przyczyniło się do niej niedbalstwo lub inne bezprawne działanie lub zaniechanie osoby domagającej się odszkodowania lub osoby, od której on lub ona uzyskała swoje prawa - przewoźnik jest całkowicie lub częściowo uwolniony od odpowiedzialności wobec osoby występującej z roszczeniem w takim zakresie, w jakim takie niedbalstwo lub inne bezprawne działanie lub zaniechanie spowodowało lub przyczyniło się do szkody.

 

Jeśli przewoźnik przyznaje utratę odprawionego bagażu lub bagaż nie przybył po upływie 21 dni od dnia, w którym miał przybyć, odbiorca jest uprawniony dochodzić w stosunku do przewoźnika uprawnień wynikających z umowy przewozu.

Roszczenie związane z uszkodzeniem bagażu winno być zgłoszone nie później, aniżeli w terminie 7 dni od daty odbioru uszkodzonego bagażu, zaś w przypadku bagażu opóźnionego, nie później niż 21 dni od daty jego odbioru.

 

Odebranie, bez skargi, przez osobę posiadającą tytuł do dostarczonego przyjętego bagażu lub ładunku jest dowodem opartym na domniemaniu faktycznym, że zostało to dostarczone w dobrym stanie i zgodnie z dokumentem przewozowym.

Każda skarga musi mieć formę pisemną i być przekazana lub wysłana w ramach czasowych określonych powyżej (pod rygorem utraty prawa do wniesienia ewentualnego powództwa). Prawo do odszkodowania wygasa, jeśli powództwo nie zostanie wytoczone w okresie dwóch lat, liczonym od daty przylotu do miejsca przeznaczenia lub od dnia, w którym statek powietrzny powinien był przylecieć lub od dnia, w którym przewóz ustał.

 

Odszkodowanie

Podczas przewozu bagażu odpowiedzialność przewoźnika w przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia jest ograniczona do wysokości 1000 SDR (międzynarodowa jednostka rozrachunkowa). Według aktualnego kursu to około 5200 zł). Natomiast jeśli pasażer złożył w chwili, gdy przekazany bagaż został wydany przewoźnikowi, specjalną deklarację interesu w dostawie do miejsca przeznaczenia i dokonał dodatkowej opłaty, w przypadku istnienia takiego wymogu – wówczas przewoźnik ponosi odpowiedzialność do kwoty nieprzekraczającej kwoty zadeklarowanej, chyba że udowodni, że suma ta jest większa niż rzeczywisty interes pasażera w dostawie do miejsca przeznaczenia.

Pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania jest wizyta w znajdującym się na lotnisku biurze zagubionego bagażu (left-luggage office). Należy przygotować kartę pokładową (tzw. boarding pass), kwit bagażowy, jak również trzeba opisać bagaż (rozmiar, kolor, cechy charakterystyczne itp.) zatem warto przed podróżą wykonać fotografię naszego bagażu, która może okazać się niezwykle pomocna. Następnie koniecznym będzie wypełnienie formularza PIR (Property Irregularity Report), którego kopie trzeba zachować. W formularzu tym należy podać dane kontaktowe i adres, gdzie ma być dostarczony bagaż, gdy się wreszcie znajdzie (w przypadku jego zaginięcia).

Częstokroć biuro rzeczy zaginionych oferuje również tzw. „survival pack” czyli „pakiet ratunkowy”. Takowy pakiet zawiera zazwyczaj najpotrzebniejsze przedmioty i składa się z kosmetyków, środków higieny osobistej oraz zestawu bielizny. Niestety nie każde biuro oferuje tego typu pomoc.

 

Gdy bagaż zostanie odnaleziony wówczas na koszt przewoźnika zostanie on dostarczony na wskazany przez nas w formularzu PIR adres. W przypadku, gdy dostarczony bagaż będzie uszkodzony – należy zgłosić tenże fakt kurierowi celem spisania stosownego protokołu.

Jeśli bagaż nie zostanie odnaleziony, pasażer powinien otrzymać od przewoźnika informacje co do dalszego postępowania.  Koniecznym będzie skompletowanie wszelkiej posiadanej dokumentacji w sprawie, określenie wartości bagażu (poniesionych w związku z jego utratą niezbędnych kosztów) i co za tym idzie – poniesionej szkody. Odpowiedzialność przewoźnika ograniczona jest jak już nadmieniono – do kwoty około 5200 zł.

Częstokroć linie lotnicze nie biorą odpowiedzialności za cenne rzeczy pasażerów i wyliczają ograniczenia w swoich regulaminach. Wyłączeniu spod odpowiedzialności podlegają takie rzeczy jak elektronika, biżuteria, dokumenty, pieniądze, przedmioty łatwo ulegające uszkodzeniu – chyba, że złożymy i opłacimy specjalną deklarację interesu (o której mowa powyżej).

Jeśli przewoźnik odmówi wypłaty odszkodowania wówczas pasażerowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wobec powyższego przed wylotem (szczególnie tym z krótką przesiadką) warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie bagażu.

W każdym postępowaniu sądowym dotyczącym omawianych roszczeń – zadośćuczynienie (za ból, krzywdę, cierpienie itp.), odszkodowania z nawiązką lub jakiekolwiek inne odszkodowanie niekompensacyjne nie są zasądzane.

 

Radca prawny Marek Bazylkiewicz świadczy pomoc prawną w przedmiocie uzyskania odszkodowań za utracony, zagubiony bądź opóźniony bagaż lotniczy (kontakt).20190213_203744jpg