Nieważność decyzji Premiera o powierzeniu Poczcie Polskiej przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku  z 15 września 2020 r. (sygn. akt VII SA/Wa 992/20) stwierdził nieważność decyzji Prezesa Rady Ministrów o powierzeniu Poczcie Polskiej przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym.

Z treści w/w orzeczenia wynika, że:

1. Decyzja Prezesa Rady Ministrów z 16.4.2020 r. w przedmiocie polecenia Poczcie Polskiej S.A. realizacji działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w trybie korespondencyjnym została wydana z rażącym naruszeniem prawa oraz bez podstawy prawnej. W dacie wydawania decyzji – zgodnie z art. 157 § 1 KodeksWyb jedynym właściwym organem powołanym do organizacji i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. była Państwowa Komisja Wyborcza (PKW). Przepis art. 187 § 1 KodeksWyb stanowił, że obsługę PKW zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze. Wyłącznie do Krajowego Biura Wyborczego, w dniu wydania zaskarżonej decyzji, należało zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych związanych z organizacją i przebiegiem wyborów (art. 187 § 2 KodeksWyb).

2. W dacie wydania przez Prezesa Rady Ministrów zaskarżonej decyzji nie istniał żaden przepis rangi ustawowej, który wyłączałby stosowanie art. 157 i art. 187 § 1 i § 2 KodeksWyb i przyznawał w tym zakresie uprawnienia innemu organowi. Nie był takim przepisem art. 11 ust. 2a, ust. 3 KoronawirusU, który stanowił podstawę prawną wydanej przez Prezesa Rady Ministrów decyzji.

3. Zaskarżona decyzja naruszała także art. 127 ust. 1 Konstytucji RP, albowiem nie gwarantowała wyborcom przeprowadzenia wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich i odbywających się w głosowaniu tajnym, naruszała także art. 7 Konstytucji RP, art. 6 KPA oraz art. 5 ustawy z 8.8.1966 r. o Radzie Ministrów.

Wyrok zapadł po rozpoznaniu przez WSA w Warszawie skargi m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich. 

grafika palec wagajpg