Czy można prowadzić pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu na własnym podwórzu lub prywatnej drodze?

Co do zasady podkreślić należy, iż nawet niewielka ilość spożytego alkoholu może upośledzać sprawność psychoruchową co ma wpływ na reakcje kierowcy – zatem odpowiedź na tytułowe pytanie brzmi rzecz jasna - NIE.

Tym niemniej jeśli chodzi o odpowiedzialność natury prawnej, zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego - kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stąd też analizując problematykę przez pryzmat karalności tego czynu - należy zwrócic uwagę, że nie jest wymagane, by pojazd mechaniczny koniecznie musiał być prowadzony na drodze publicznej (ruch lądowy jest bowiem pojęciem szerszym i swym zakresem obejmuje m.in. drogi publiczne).

Ruchem lądowym jest nie tylko ruch na drogach publicznych, w strefach zamieszkania, ale również ruch w miejscach dostępnych dla powszechnego użytku. Do miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów nie mogą natomiast zostać zaliczone miejsca, w których nie odbywa się ruch ogólnodostępny, a jedynie w danym miejscu dopuszczone jest do ruchu wąskie grono osób (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2009 r., sygn. IV KK 432/08).

 

W rezultacie kierowca w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości będzie podlegać karze w przypadku  poruszania się po prywatnej posesji (drodze), która będzie ogólnodostępna.

Natomiast z ugruntowanego od dawna w orzecznictwie stanowiska wynika, iż nie jest zabronione prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w miejscu, gdzie nie odbywa się „ruch lądowy”. Kierowca nie poniesie odpowiedzialności za popełnienie w/w czynu jeżeli będzie poruszać się po terenie stricte prywatnym, tj. niedostępnym dla innych osób, gdzie nie odbywa się ruch publiczny.  

Dlatego też niebagatelne znaczenia ma w omawianym przypadku status danego terenu.

Na uwadze mieć należy, że nawet nieutwardzona polna droga bądź leśny dukt wszak mogą zostać poczytane za drogi publiczne – tj. ogólnodostępne.

Rozstrzygnięcie czy oskarżony popełnił przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. zależy od ustalenia, czy droga, którą jechał jest to droga polna, na której odbywa się ruch pojazdów, czy też jest to prywatna droga dojazdowa do pól uprawnych (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dn. 07.04.2004 r., w sprawie: II AKa 69/04).

Już w postanowieniu Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 1976 r., sygn. VII KZP 11/76 wskazano, że przez miejsce, w którym „odbywa się ruch pojazdów ogólny czy lokalny” należy rozumieć wyłącznie drogi, tj. wydzielone, przystosowane do komunikacji pasy ziemi łączące poszczególne miejscowości lub punkty terenowe; takim miejscem nie jest podwórko prywatnego domu mieszkalnego.

 

Gwoli przypomnienia: 

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi – wówczas kierowca wypełnia znamiona wykroczenia.

Ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu we krwi – w takim przypadku kierowca wypełnia znamiona przestępstwa.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń lub napisz - KONTAKT.

  

pexels-photo-1135379jpeg