Prawnik rodzinny Wrocław

ALIMENTY

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie uzyskania:

 • alimentów od ojca dziecka w okresie ciąży i porodu;
 • alimentów na dziecko;
 • alimentów od dziecka na rodziców;
 • alimentów od małżonka dla drugiego małżonka;
 • alimentów od byłego małżonka;
 • alimentów przysposabiającego (adoptującego) na rzecz przysposobionego (adoptowanego)'
 • alimentów przysposobionego (adoptowanego) na rzecz przysposabiającego (adoptującego).
Ponadto Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • podwyższenia alimentów;
 • obniżenia alimentów;
 • uchylenia obowiązku alimentacyjnego;

KONTAKTY

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie uregulowania kontaktów z dzieckiem: 

 • gdy rodzice nie są małżeństwem;
 • jak również w trakcie trwania małżeństwa;
 •  po rozwodzie;

Należy podkreślić, iż rodzic ma prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem (niezależnie od władzy rodzicielskiej), zaś drugi rodzic nie może tego samodzielnie ograniczać lub zabraniać.

 

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej - celem nawiązania więzi emocjonalnej. 

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Tożsame zasady stosuje się, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.WŁADZA RODZICIELSKA

      Kancelaria świadczy pomoc prawną                      w 
zakresie: 


 • ograniczenia władzy rodzicielskiej i ustalenia jej zakresu;
 • pozbawienia władzy rodzicielskiej;
 • przywrócenia władzy rodzicielskiej
 • Władza rodzicielska obejmuje   w szczególności obowiązek i prawo rodziców do            wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z   poszanowaniem jego godności i praw.

Jeśli znalazłeś się w trudnym położeniu, Twoja rodzina przeżywa kryzys, nie radzisz sobie z formalnymi zawiłościami dotyczącymi rozwodu lub separacji małżeństwa - skorzystaj z usług doświadczonego prawnika rodzinnego. Jednym z najważniejszych zagadnień, którymi się zajmuje i które wymagają uregulowania w wyżej wymienionych sytuacjach, jest kwestia alimentów i władzy rodzicielskiej.

Alimenty to nic innego jak świadczenia pieniężne, mające na celu zapewnienie odpowiedniego utrzymania dziecka. Ich wysokość jest ustalana na podstawie dochodów i możliwości finansowych obu rodziców, a także potrzeb dziecka. Władza rodzicielska to z kolei zbiór uprawnień i obowiązków, które przysługują rodzicom wobec ich dzieci. Obejmuje ona między innymi prawo do podejmowania decyzji dotyczących wychowania, opieki medycznej, edukacji oraz kontaktów z podopiecznym. W przypadku rozwodu lub separacji rodziców, władza rodzicielska może być sprawowana przez jednego z rodziców (władza rodzicielska jednorodzicielska) lub przez oboje rodziców (władza rodzicielska wspólna).

Co istotne - płacenie alimentów nie daje automatycznie prawa do podejmowania decyzji dotyczących dziecka. Rodzic, który nie posiada władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, nadal ma obowiązek płacenia alimentów, jeżeli taki został mu nałożony przez sąd.

Kancelaria Prawna Bazylkiewicz: Wrocław - kompleksowa pomoc prawna w sprawach związanych z alimentami i władzą rodzicielską

W przypadku konfliktów dotyczących alimentów lub władzy rodzicielskiej, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Profesjonalne wsparcie pozwoli Ci zrozumieć swoje prawa i obowiązki oraz rozwiązać ewentualne spory w sposób korzystny dla wszystkich stron.

Uprowadzenie dziecka za granicę, pozbawienie władzy rodzicielskiej, uzyskanie alimentów od byłego małżonka - pomogę Ci w każdej sytuacji! Zapraszam do współpracy.