Kancelaria zapewnia ochronę prawną z następujących gałęzi prawa:

cywilnego - spory o zapłatę, o zapłatę z weksli, spory konsumenckie (rękojmia za wady fizyczne/ prawne, gwarancja), wady oświadczenia woli, sprawy spadkowe na wszystkich etapach (w tym podział spadku), sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, wszczęcie egzekucji celem uzyskania należności od nierzetelnego dłużnika, jak również obrona przed egzekucją komorniczą (w tym skarga na czynności/zaniechanie komornika), szerokie spektrum obsługi wspólnot mieszkaniowych, sprawy o uchylenie uchwał, stwierdzenie nieistnienia uchwał, stwierdzenie nieważności uchwał;

karnego - obrona podejrzanych/oskarżonych/osadzonych, reprezentacja pokrzywdzonych - na kazdym etapie postepowania.


gospodarczego
 – prowadzenie spraw o niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, sporządzanie oraz opiniowanie umów;

handlowego – tworzenie spółek (np. z o.o.), przekształcanie działalności gospodarczej w spółkę z o.o., dokonywanie zmian wpisu w KRS;

rodzinnego i opiekuńczego - rozwody, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa, alimenty (w tym od dzieci na rzecz rodziców), obniżenie alimentów, ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej (pozbawienie/odzyskanie), ustalenie sposobu kontaktu z dzieckiem;

kanonicznego - stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego (adwokat kościelny);


administracyjnego
 –
sporządzanie odwołań od decyzji organu I instancji, sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego, sporządzanie zażaleń na bazie KPA;

farmaceutycznego -
sporządzanie wniosków do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego np. w przedmiocie wydnia zezwolenia na porwadzenie apteki, zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki, odwołania od decyzji WIF, itp.

transportowego
 –
zarządzanie transportem rzeczy wykonywanym za pomocą aut o dmc powyżej 3,5 t., spory z zakresu utraty, uszkodzenia, zagubienia ładunku;  

pracy
- spory o ustalenie stosunku pracy, o wypłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o wypłatę odprawy, o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, o naruszenie zakazu konkurencji, o zapłatę  wynagrodzenia za nadgodziny;

ubezpieczeń
 - odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, z tytułu zwrotu kosztów za najem auta zastępczego;

Kancelaria specjalizuje się także w szeroko pojętym
odzyskiwaniu wszelkich należności - np. z tytułu nieuregulowanych faktur, rachunków itp. (kontakt).