ALIMENTY

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie uzyskania:

 • alimentów od ojca dziecka w okresie ciąży i porodu;
 • alimentów na dziecko;
 • alimentów od dziecka na rodziców;
 • alimentów od małżonka dla drugiego małżonka;
 • alimentów od byłego małżonka;
 • alimentów przysposabiającego (adoptującego) na rzecz przysposobionego (adoptowanego)'
 • alimentów przysposobionego (adoptowanego) na rzecz przysposabiającego (adoptującego).
Ponadto Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • podwyższenia alimentów;
 • obniżenia alimentów;
 • uchylenia obowiązku alimentacyjnego;

KONTAKTY

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie uregulowania kontaktów z dzieckiem: 

 • gdy rodzice nie są małżeństwem;
 • jak również w trakcie trwania małżeństwa;
 •  po rozwodzie;

Należy podkreślić, iż rodzic ma prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem (niezależnie od władzy rodzicielskiej), zaś drugi rodzic nie może tego samodzielnie ograniczać lub zabraniać.

 

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej - celem nawiązania więzi emocjonalnej. 

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Tożsame zasady stosuje się, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.WŁADZA RODZICIELSKA

      Kancelaria świadczy pomoc prawną                      w 
zakresie: 


 • ograniczenia władzy rodzicielskiej i ustalenia jej zakresu;
 • pozbawienia władzy rodzicielskiej;
 • przywrócenia władzy rodzicielskiej
 • Władza rodzicielska obejmuje   w szczególności obowiązek i prawo rodziców do            wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z   poszanowaniem jego godności i praw.